Archive for koszalin

Super Drift Series 2009 IV Round Koszalin – Paddock

Posted in Links with tags , , , , , on 29/08/2009 by Ray

41

Thats last post from Koszalin ;) This time – promised photos from paddock. This is engine of the best car that day. 200sx with 2jz. In only has one turbo ^^

PL: Ostatni post z Koszalina ;) Tym razem obiecane fotki z parkingu/boksów. To silnik zwycięskiego auta tamtego dnia. 200sx z silnikiem 2jz. Posiada tylko jedno turbo ^^

42

Intercooler. Nothing more to say xD It says it all :P

PL: Intercooler. Nic więcej do powiedzenia xD Napis mówi sam za siebie :P

43

Now thats the engine of number 5- BRT. Thats s14 with classic sr20det engine. Looks nice, doesn’t it? That one does the job.

PL: To co pod maską numeru 5 – BRT. S14 z klasycznym silnikiem sr20det. Nieźle wygląda, nie? Ten robi swoje ;)

44

Tomasz Chwastek car covered in dragons ^^ One of the best looking one i think. U know, that driver is 2m height ? Now u know ^^

PL: Auto Tomasza Chwastka pokryte smokami ^^ Jedno z najlepiej wyglądających moim zdaniem. Wiecei że kierowca ma ok 2m wzrostu? Teraz już tak ^^

45

That might be not recognize saying for non-poland ppl. I mean ” I’m hardcore” is obvious, but u wont know why its so funny ;)

PL: Chyba nie musze nic dodawać :P Napis znów mówi sam za siebie ^^

46

My reaction when i saw this sticker was like ” OMG OMG OMG! I WANT THAT!!!” =D Thats one cool sticker from Initial D anime. One day my car will have the same ;) Oh, thats s14 of Ally btw

PL: Moja reakcja kiedy zobaczyłem tą naklejkę ” OMG OMG OMG JA TO CHCE!!!” =D To jest naprawdę zajebista naklejka z anime Initial D. Pewnego dnia, moje autko tez taką będzie mieć ;) Oh, swoją drogą to s14 Allego ;)

47

I saw that some of you were searching for more of this car. Another very good-looking one. Hetmans s14. Ya, lady is nice too i know ;)

PL: Zobaczyłem że kilku z was szukało więcej zdjęć tego autka. Kolejne bardzo dobrze wyglądające. s14 pod szyldem Hetmana. Tak, pani też ładna, wiem ;)

48

And last photo today. American Muscle ( not drift >.>). Im addicted to JDM-like ones so dun really know what is that. Pontiac Firebird probably. Sorry for the lack of my knowledge >.> Anyway, this one had really nice widebody. Sth u dont usually see on muscle cars ^^

PL:Ostatnie zdjęcie dzisiaj. Amerykański muskuł ( nie drift >.>). Jestem uzależniony od JDMu więc nie jestem pewny co to jest. Pontiac Firebird prawdopodobnie. Sora za mój brak wiedzy >.> W każdym razie, ten miał całkiem niezłe wide-body. Coś, czego w muscle carach za często się nie widzi ^^

I dont have anymore photos for now and im not sure if i will be at Driver Search ( 2nd league of Drift here in Poland) 6 october. But i will be at final round of SDS in Poznań 26-27 october. Stay tuned ;)

PL:  Nie mam innych zdjątek na razie i nie jestem pewny czy będę na Driver Search 6 września. Jednak będę na finałowej rundzie SDS w Poznaniu 26-27 września ^^ Czekajcie na więcej ;)

Advertisements

Super Drift Series 2009 IV Round Koszalin – Part II

Posted in Links with tags , , , , , on 24/08/2009 by Ray

21

Finally II part of the SDS IV round. Sorry to keep u waiting ;) Thats the eventual TOP16 out there. Dunno why, there was only 14 cars at presentation… Anyway, noone then expected whats going to happen ^^

PL: Wreszcie II część zdjęć SDS IV rundy. Przepraszam że musieliście czekać ;) To jest ewentualna TOP16. Nie wiem czemu, na prezentacji było tylko 14 samochodów… W każdym razie, nikt wtedy nie spodziewał się tego co się stanie ^^

22

Oh yea, thats what i was talkin bout before… Lots of bumpers! First battle in TOP16 and both cars have none at front >.> U can see the first pair winner- Kornel Prus out there.

PL: Ta, to o czym mówiłem wcześniej… Mnóstwo zderzaków! Pierwsza walka w TOP16 i oba autka nic nie posiadają z przodu >.> Możecie też zobaczyć zwycięsce pierwszego pojedynku- Kornela Prusa.

23

Second run of this two almost end with a big crush, when Sosen in orange bmw loose its handbrake. White BMW of “Włodar” goes though with no sweat due to technical problem.

PL: Drugi run tej dwójki prawie skończył się wypadkiem, kiedy Sosen w pomarańczowym bmw stracił hamulec ręczny. Biała beemka Włodara przeszła dalej bez wylewania potu z racji problemu technicznego Sosena.

24

Hehehe, thats an innovation! Oil cooler placed on left headlight! Intercooler on the other car says it all ;)

PL: Mehehe, to dopiero innowacja! Chłodnica oleju umieszczona na lewej przedniej lampie! Intercooler na drugim autku mówi sam za siebie ;)

25

Ow yeah, that was nice. BMW which was leading end up outside the track for a while, throwing a lot of earth and mud at me… Few second later i was all covered in it. Damn -.-

PL: O tak, to było miłe. BMW które prowadziło, skończyło poza torem na chwile, rzucając we mnie ziemią i błotem… Kilka sekund później musiałem się otrzepywać. Szlag by to >.>

26

Another bumper. I have a photo of the exact moment when car looses it, but its almost all blurry >.>

PL: Kolejny zderzak. Mam fotkę na której jest moment kiedy autko go traci, ale jest mocno niewyraźne >.>

27

That was one of the best battle that day. S14 of aLLy vs S14 of BRT. New one vs veteran ^^ Close as hell, but it was BRT who procced to TOP8.

PL: To jedna z najlepszych moim zdaniem par tego dnia. S14 aLLego vs S14 BRT. Nowy vs weteran ^^ Strasznie zacięta, ale to jednak BRT przeszedł do TOP8.

28

Remember the big hole? Look at the rear bumper…

PL: Pamiętacie wielką dziure? Spójrzcie na tylni zderzak…

29

And THAT battle was… Well, the hotest one this day. It was the orange BMW of Siwy who won this time, but well, after the OMT and failure in 200sx. Firstly judges said that Siwy accelerate to early and it was 10-0 for Piotr Jankowski in his s13. Than they consult with both of the drivers and give a win to Siwy. Crowd was screaming all the time back then. “Siwy, Siwy, Siwy” and not so nice words to judges…

PL: I właśnie TA para była… Cóż, najgorętsza tego dnia. Tym razem pomarańczowe bmw z Siwym wygrało, ale po 2 OMT i awari w 200sx. Najpierw sędziowie powiedzieli że Siwy za szybko zaczął przyśpieszać i było 10-0 dla Piotra Jankowskiego w jego s13. Potem skonsultowali się z kierowcami i przyznali zwycięstwo Siwemu. Publiczność ciągle darła morde. “Siwy, Siwy, Siwy” no i coś w stylu sędzia kalosz…

30

I wonder how it will end if the oil indicator wouldn’t brake in s13…

PL: Ciekawi mnie jak by to się skończyło, gdyby w s13 nie poszedł wskaźnik oleju…

31

Another bumper… But wait… Its kinda small Oo

PL: Kolejny zderzak… Ale chwila… Jest z deka mały Oo

32

Oh, heres the rest ^^

PL: O, tutaj jest reszta ^^

33

That was the battle for TOP4 place. Close one to be honest, but s14 was stuck to bmw and won.

PL: Walka o miejsce w TOP4. Bardzo zacięta, ale s14 przyczepiła się do bmw i to ona wygrała.

34

Siwy vs Terej. This time there was no OMT ( siwy had omt in both TOP16 and TOP8 battles^^). Another close one, but end up with 5-5 and 6-4 for Tery.

PL: Siwy vs Terej. Tym razem bez OMT ( siwy jechał OMT w obydwu walkach w TOP16 i TOP8 ). Kolejny zacięty pojedynek, zakończony wynikami 5-5 i 6-4 dla Terego.

35

Now that what makes drift damn amazing! First run Terej spin and the end of almost last turn giving 10-0 to Trela. When everyone was sure about Trela at the 1st place in podium, at the exit of 2nd turn, it was s13 to spin! Just look at the crowd reaction xD It was big “Oooowwwww”, silence, and screams like “YEAH!!” and applouse :D Sorry for blurriness, but i was more busy with watching the battle xD

PL: I to jest właśnie to co sprawia że drift jest zajebisty! W pierwszym runie Terej wyspinował na wyjściu z patelni dając 10-0 dla Treli. Kiedy wszyscy byli pewni że to właśnie Trela będzie na najwyższym stopniu podium, na wyjściu z drugiego zakrętu to s13 się wyspinowała! Spójrzcie tylko na reakcje publiki xD Było wielkie “aaachhhh”, cisza, i wrzaski ” YEAH” wraz z aplauzem :D Sora za rozmazane zdjęcie, ale byłem bardziej zajęty oglądaniem przejazdu!

36

After 10-0 and 0-10 it was obvious that OMT is coming. First run end up with 5-5. That was funny! I heard someone behind me saying “Now they are gonna ride like that till noon” xD Unfortunately, they didn’t :P Second run was 6-4 for Trela with BORROWED s13 and he was the Winner! Sorry for no photos from 3rd place battle, but my camera broke for a second… It was Przemysław Jańczak in his white-purple bmw who get the 3rd place. Siwy was 4th ;) Summary- 2 worn out batteries from camera, 600+ photos, me getting nice tan ( xD) and grin on my face ;) Great event ^^ I still have few photos from paddock, which i will post in few days ;) Can’t wait to a final round in October! Still one month though >.>

PL: PO 10-0 i 0-10 było pewne że czas na OMT. Pierwszy run zakończył się wynikiem 5-5. To było śmieszne! Usłyszałem za sobą kogoś mówiącego “Teraz będą jeździć tak do jutra” xD Niestety, tak się nie stało :P W drugim biegu Trela wygrał 6-4 i to on zdobył 1 miejsce. Przepraszam za brak zdjęć z walki o 3 miejsce, ale akurat coś mi się z aparatem zrobiło… W każdym razie 3 miejsce poszło dla Przemka Jańczaka w biało-fioletowym bmw. Siwy był 4 ;) Podsumowanie- dwie wyczerpane baterie do aparatu, 600+ zdjęć, niezła opalenizna (XD) i banan na mordzie ;) Świetny event! Nadal mam kilka zdjęć z parkingu, które zamieszcze w ciągu kilku dni ;) Nie mogę się doczekać finału we wrześniu! Nadal jeden miesiąc niestety >.>

Quite big post isn’t it xD?

Ray

Super Drift Series 2009 IV Round Koszalin – Drift Taxi

Posted in Links with tags , , , , , on 21/08/2009 by Ray

Before second part of SDS IV round, here you have some photos taken during drift taxi ^^

PL: Zanim dodam drugą część zdjęć z SDS IV rundy, tutaj macie kilka zdjątek zrobionych podczas drift taxi ^^

11

Opening photo and black matte BMW E39 if im right. Driver- Krzysztof Dzieniakowski got his SDS licence this year and well didn’t make it into TOP16 this time. BTW- thats some nice dirt drop isn’t it?

PL: Otwierające zdjęcie i czarne matowe BMW E39 jeśli się nie mylę. Kierowca- Krzysztof Dzieniakowski zdobył licencje SDS w tym roku i, cóż, tym razem nie zdobył miejsce w TOP16. Swoją drogą- niezły dirt drop, ne? ;)

12

Quite close to this photo guy >.> Wish i stand right there… Anyway, here is familiar car and Bartosz BRT Stolarski in it. He was like 8 cm near clipping point this time? Too bad its drift taxi :P

PL: Troszke blisko do tego kolesia cykającego fotki >.> Szkoda że ja tam nie stałem… W każdym razie, tutaj widzać znane autko i Bartosza BRT Stolarskiego za kierownicą. Był jakieś 8 cm od clipping pointa wtedy? Szkoda że to drift taxi :P

13

Few second later i hear big “BOOM”. Tyres don’t like drift, do they?

PL: Kilka sekund później usłyszałem wielkie “BOOM”. Opony nie lubią driftu, prawda?

14

U can say what u want, but i think that everyone have fun during the weekend. Yea sure, there were a lot of mistakes and so, but look at this photo out there. Doesn’t it look like fun? For me- 100% fun!

PL: Możesz mówić co chcesz, ale moim zdaniem każdy się dobrze bawił w ten weekend. Ta, było sporo pomyłek i spekulacji, ale spójrzcie na tą fotkę. Nie wygląda na zabawe? Dla mnie- 100% zabawy!

15

See how big this track actually is. U even have uphill/downhill turns. No Touge though :P Photo taken at the exit of the 1st turn.

PL: Zobaczcie jaki wielki ten tor w sumie jest. Są nawet zakręty uphill/downhill. Togue to jednak nie jest :P Zdjątko zrobione na wyjściu z 1 zakrętu.

16

Ow yeah. I was talkin bout the crowd before. Just look how many damn ppl was out there!

PL: Mówiłem coś o tłumie wcześniej. Spójrzcie tylko jak dużo było ludu!

17

Last pic of hetmans s14a. You can see passanger here. They surely have fun when waving to audience in the middle of drift ^^ Thats it for now. Hope u like it ;) I’m writing in my native language too as u can see. Maybe more ppl will visit my blog ^^ I still have photos from tsuiso and paddock! Take care ;)

PL: Ostatnie zdjęcie z s14a hetmana. Można nawet zobaczyć pasażera na nim. Oni serio mieli ubaw machając do publiczności w środku zakrętu! To na tyle. Mam nadzieję że się podoba ;) Na wcześniejszą prośbę piszę także po polsku. Nadal mam zdjęcia z tsuiso i z “boksów” :P Trzymajcie się :)

Ray

Super Drift Series 2009 IV Round Koszalin – Part I

Posted in Links with tags , , , , , on 20/08/2009 by Ray

1

Yup- 1st real post this time.  As i said before- from the SDS IV round in Koszalin. Damn good event! In the opening photo you can see the eventual winner Paweł Trela in BORROWED (!) car- nissan 200sx with 2jz engine. This was his qualification run. And believe me- this 2jz engine really has power!

0

Guess what… This god damn hole, was at the end of the stright away, when you iniciate your drift. Dont ask me how many cars hit it hard. I thought that few of them might loss tyre or sth. Nothing happend and this is a good news ^^

5

Just look at that! Not to close to that hole now xD Tomasz Chwastek didn’t make it to TOP16 though. His s14a is so nice. All the graphics on the car were made with aerograph by Pierre Bodin. You dont know him? Shame on you.

6

Guess what- this guy was new to the 1st league battles and he was like 4th in the qualifications =O Ally ( his nickname) really have speed, angle and technique! Btw- his car was the weakest in power! Unfortunatly he end his day in TOP16. Not to good to fight BRT- veteran in SDS ^^ Anyway- congratulations on getting SDS licence!

2

Yup- thats Toyota Soarer. Exterior is almost stock, but inside we have some power ;) Didn’t make it to TOP16 unfortunately.

9

Here we can see white Skyline <3 Ow yeah- he broke his bumper that time :P He end up in TOP16, but then out in 1st pair.

bumper1

Talkin bout the bumpers… I count like 4 out there in the grass for the whole day. This one is from AE86.

8

Thats one of the cleanest drift cars on this event- Hetman s14. Really like it, but didn’t make it into TOP16 as well >.>

4

Thats Kornel Prus in his s14a. 16 place in qualifications and TOP8- not bad. Top16 battle was lucky for him- qualification winner Jakub Skomorucha in his AE86 spin out. In TOP8 he end up with Przemysław Jańczak in BMW M3 E36 who was 3rd in all day.

3

Last photo of the day- Krzysztof  Terej and Nissan 200sx with s14a front. Oh btw- his bumper didn’t make it to the end :P

Hope you like it. Stay tuned for more action from Koszalin. That was only qualification! I have paddock and tsuiso photos somewhere ;) Take care ^^